Töö stiil ja keel

Üldnõudeks on korrektse kirjakeele kasutamine, sõnastuse ja mõtte selgus.

Kirjalik lõputöö tuleb kirjutada täpses ja selges oskuskeeles, kasutades stiili, mida iseloomustavad eelkõige umbisikuline kõneviis,  mitmesuguste keeleväliste väljendusvahendite   kasutamine (tabelid, joonised, arvud, valemid jne), aga samuti paljude terminite ja erialakeelendite sisaldumine sõnavaras.

 

Mõned hea stiili reeglid:

  • töö sõnastus peab olema korrektne ja loogiline, vältida paljusõnalisust ja sõnade tarbetut kordamist;
  • vältida võõrsõnadega liialdamist;
  • hoiduda võõrkeele liigsest mõjust (nt inglisepärane lauseehitus) ja tõlkevääratustest;
  • kasutada täpset ja selget oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat;
  • vältida slängi, ajakirjanduslike, populistlike, käibe- ja poeetiliste fraaside kasutamist, stampväljendeid;
  • kirjutada nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik;
  • jälgida keeleloogikat;
  • enne lühendite kasutamist tuleb need defineerida täieliku kirjapildi kaudu.

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
English Site Title