Õpijuhis

Organisatsioon ja juhtimine on ärierialade vastavale moodulile koostatud 2ÕN mahus e-kursus.

Organisatsioon ja juhtimine e-kursuse läbinud õppija

Organisatsioon ja juhtimine e-kursus koosneb seitsmest teemast:

  1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine
  2. Motivatsioon
  3. Individuaalne ja isikutevaheline käitumine organisatsioonis
  4. Eestvedamine ja võimustamine
  5. Rühma- ja meeskonnatöö
  6. Juhtimistegevused
  7. Projektijuhtimise alused

Iga teema kohta on õppematerjalid tekstina ja

animeeritud õpiobjektina/slaididena.

Osa teemade juurde on lisatud video.

Õppeülesanded:

 aruteluküsimused individuaalseks vastamiseks või rühmaaruteludeks

juhtumid analüüsimiseks (individuaalselt või rühmatööna)

 enesehindamistestid 15 küsimusega (8 tõsi/vale ja 7 valikvastustega küsimust),

individuaalse - ja rühmatöö ülesanded koos juhendiga.

Hindamismeetoditena kasutatakse aruteluküsimustele vastamist ja Moodle foorumiaruteludes osalemist, juhtumianalüüse, rühmatööülesannete täitmist klassis või veebipõhiselt (GoogleDocs-is jagamisega).

Hindamine toimub teemade kaupa vastavalt töökavale, mooduli hindamiseks on soovitatav kogu moodulit hõlmav lühiküsimustega arvestustöö (eksamitöö), mis koostatakse arutelu- ja testiküsimuste põhjal.

Õppijatega suhtlemiseks, aruteludeks, individuaalsete ja rühmatööde esitamiseks ning tagasisideks ja hindamiseks kasutatakse Moodlet või muud õpihaldussüsteemi.

Projektitöö vahendina on soovitatav kasutada GoogleDocs-i.

Õppijate ja kasutajate tagasiside kogu e-kursuse ja õppeprotsessi kohta on oodatud rubriigis "Tagasiside", mis esitamisel (submit) ilmub kursuse autori postkasti.

Head õppimist!