Avaleht > Õpijuhis > Hindamine

 
 
 

Hindamine

 

Hindamine toimub teemade kaupa vastavalt töökavale, mooduli hindamiseks on soovitatav lisaks kogu moodulit hõlmav lühiküsimustega arvestustöö (eksamitöö), mis koostatakse arutelu- ja testiküsimuste põhjal.

 

Õppijatega suhtlemiseks, aruteludeks, individuaalsete ja rühmatööde esitamiseks ning tagasisideks ja hindamiseks kasutatakse Moodlet või muud õpihaldussüsteemi.

Hindamismeetoditena kasutatakse aruteluküsimustele vastamist ja Moodle foorumiaruteludes osalemist, juhtumianalüüse, rühmatööülesannete täitmist klassis või veebipõhiselt (GoogleDocs-is jagamisega).

 

Juhtumianalüüse, aruteluküsimuste vastuseid ja rühmatöid hinnatakse eristuvalt, foorumiaruteludes osalemist mitteeristuvalt.

 

Hindamiskriteeriumid on osaliselt kirjeldatud rühmatööde juhistes.

 

Teema hindamiseks on pakutud hindamismeetodid töökavas koos soovitusega eristavaks või mitteeristavaks hindamiseks ning punktiarvestuseks.

 

Mooduli hindamiseks on soovitatav arvestada teemapõhiste ülesannete täitmist (60-70% hindest) ja korraldada täiendavalt arvestustöö klassis (30-40% hindest).

 

 

 

 

 

Organisatsioon ja juhtimine