Avaleht > Õpijuhis > Töökava

 
 
 

Töökava

Organisatsioon ja juhtimine mooduli maht on 2ÕN = 80 õppijatundi
 
Töökavas on moodul jagatud seitsmeks teemaks koos arvestusliku tunnimahuga, mida saab vastavalt kooli õppetöökorraldusele jagada auditoorseteks, e-õppe ja iseseisva töö tundideks.
 
Kõik teemad jagunevad alateemadeks ning on eesmärgistatud taotletavate õpitulemuste kaudu.
 
Õppematerjal on liigendatud tekstina ja animeeritud slaididena, millele lisanduvad aruteluküsimused, rühmatööülesanded, juhtumikirjeldused ja enesehindamistestid.
 
Teema hindamiseks
on töökavas pakutud hindamismeetodid koos soovitusega eristavaks või mitteeristavaks hindamiseks. 

Mooduli hindamiseks on soovitatav arvestada teemapõhiste ülesannete täitmist (60-70% hindest) ja korraldada täiendavalt arvestustöö klassis (30-40% hindest).
 
Töökava on teemade kaupa ka iga teema avalehel ning sisaldab linke õppematerjalide ja õppeülesannete juurde.

Töökava pdf. formaadis on allalaadimiseks siin.

1.      teema

Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine

12 tundi

 

 

 

 

 

 

max20p

 

Alateemad:

Organisatsioon

 Organisatsiooniline käitumise aluskontseptsioonid, käsitlusviisid, piirangud

Organisatsioonilise käitumise süsteem

Sotsiaalsüsteem

Organisatsioonikultuur

Õpitulemused:

õppija teab organisatsiooni allsüsteeme ning organisatsioonilise käitumise aluseid ja põhimõtteid,

õppija oskab kirjeldada organisatsiooni ja selle keskkonda.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (5)

 Juhtum: organisatsioonilepped

 Enesehindamistest

Hindamine:

Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

 Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Osalus foorumis (A)

2.      teema

Motivatsioon

12 tundi

 

 

 

 

 

 

 

 

max 20p

 

Alateemad:

Motivatsiooniprotsess

 Motivatsiooni tõukejõud

Inimvajaduste teooriad

Käitumise muutmine

Eesmärgi püstitamine

Ootuste teooria

Õigluse teooria

Motiveerivate töökohtade loomine

Kaasaegsed küsimused motivatsioonis

Õpitulemused:

õppija teab töömotivatsiooni eeldusi, mõjutusi ja tulemusi,

õppija teab olulisemaid motivatsiooniteooriaid,

õppija oskab mõista ja mõjutada inimeste käitumist ning hinnata motivatsiooni tähtsust organisatsioonis.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

Video

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (5)

Juhtum klienditeenindus-osakonnas

Enesehindamistest

Hindamine:

Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

 Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

3.      teema

Individuaalne ja isikutevaheline käitumine

10 tundi

 

 

 

 

 

 

 

 

max 20p

 

 

 

Alateemad:

Töötajate hoiakud

Suhted inimese ja organisatsiooni vahel

Organisatsioonilise mõjutamise legitiimsus

Inimese õigus privaatsusele

Distsipliin

Isiku vastutus organisatsiooni ees

Konfliktid organisatsioonis: olemus, tasandid ja põhjused, lahendamine

Õpitulemused:

õppija mõistab töötajate hoiakute olemust ja mõju organisatsioonile,

õppija teab organisatsiooniliikme õigusi ja vastutust ning oskab käituda hea organisatsiooniliikmena,

õppija mõistab konfliktide olemust ja põhjuseid ning oskab neid lahendada.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (5)

Juhtum: Marketi töötajate ettevõtlus

Enesehindamistest

Hindamine:

Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

4.      teema

Eestvedamine ja võimustamine

8 tundi

 

 

 

 

 

 

 

max 20p

 

Alateemad:

Eestvedamise olemus

Juhtimine ja eestvedamine

Liidriomadused ja liidrikäitumine

Käitumuslikud liidriteooriad

Situatsiooniline liidriteooria

Võimustamine

Osalusprotsess

Õpitulemused:

õppija teab eestvedamise ja liidrikäitumise põhimõtteid,

õppija mõistab võimustamise ja osaluse aluseid ja tähtsust,

 õppija oskab hinnata liidrikäitumist organisatsioonis.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (6)

Juhtum: Madise liidriroll

Enesehindamistest

Hindamine:

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Vastused aruteluküsimustele (10p), esitada Moodles

5.      teema

Rühma- ja meeskonnatöö organisatsioonis

12 tundi

 

 

 

 

 

max 20p

 

Alateemad:

Rühmad, rühma tunnused ja arenguastmed

Rühmatöö vormid: komiteed ja koosolekud

Rühmaotsustamine, tehnikad ja tulemused

Meeskonnatöö ja selle efektiivsus

Õpitulemused:

õppija teab rühma- ja meeskonnatöö põhimõtteid, eeliseid ja võimalikke puudusi,

õppija oskab rühmatöös ja –otsustamises tulemuslikult osaleda

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

Õpiobjekt

Meeskonnatöövideo

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (6)

Juhtum: Meeskond

Enesehindamistest

Hindamine:

Moodle foorumiarutelus osalemine (A)

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

Koosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs (10p) klassis või veebis

6.      teema

Juhtimistegevused

12 tundi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20p

 

Alateemad:

Juhtimise alused, efektiivsus ja säästlikkus, juhtimisfunktsioonid, otsustamine

Planeerimine: strateegiline juhtimine ja planeerimistehnikad

Organiseerimine, organisatsiooni struktuur ja kujundamine, mehhanistlikud ja orgaanilised organisatsioonid

Personalijuhtimise protsess

Kontrollimise alused, kontrolliprotsess ja kontrollitüübid

Õpitulemused:

õppija teab kaasaegse juhtimise aluseid ja põhimõtteid ning erinevate juhtimistegevuste olemust,

õppija oskab analüüsida juhtimisprobleeme.

Õppematerjal:

Konspekt

Slaidid

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (7)

Juhtum: Tootmisettevõte Teras

Organisatsioonianalüüs

Enesehindamistest

Hindamine:

Moodle foorumiarutelus osalemine (A)

Organisatsioonianalüüs (10p), esitada Moodles

Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles

7.      teema

Projektijuhtimise alused

14 tundi

 

 

 

 

 

20p

 

Alateemad:

Projekti olemus

Projekti käivitamine: probleemi analüüs ja eesmärgid

Projekti planeerimine: tegevuskava, meeskond, eelarve

Projekti hindamine

Õpitulemused:

õppija mõistab projekti olemust ja projektijuhtimise aluseid,

õppija oskab projekti käivitada ja planeerida.

Õppematerjal:

Konspekt

 

Harjutused:

Projekti koostamine rühmatööna (GoogleDocs vm rühmatöövahendiga)

Hindamine:

Projekt, esitada Moodles

 

 

 

Organisatsioon ja juhtimine