Home > 1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine > Organisatsioon

 
 
 

Organisatsioon

Organisatsiooni mõistet on defineeritud mitmeti. Lihtsaima käsitluse põhjal on organisatsioon kindla eesmärgi saavutamiseks organiseerunud inimrühm.

Kreeka keelest tulenev sõna "organisatsioon" tähendab kooskõlaliseks tervikuks vajalikku korrapärastatust.

Organisatsiooniks ühinenud inimeste tegevus peab olema omavahel koordineeritud, kooskõlla viidud. Organisatsiooni kuulumise otsustab inimene ise, lähtudes selle eesmärkide sobivusest tema isiklike eesmärkidega. Samuti iseloomustab organisatsiooni suhteliselt pidev koostegevus.

Organisatsiooni mõistet saab määratleda järgmiselt: Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada.

Organisatsioon on süsteem, mille allsüsteemid on inimesed, struktuur ja tehnoloogia. Organisatsioonilist käitumist mõjutab ka keskkond, milles organisatsioon töötab.

Joonis. Organisatsioon

Inimesed

Inimesed moodustavad organisatsiooni sisemise sotsiaalse süsteemi.

See süsteem koosneb üksikisikutest ja rühmadest, nii suurtest kui väikestest rühmadest, selles on mitteametlikke, (informaalseid) rühmi ja ametlikke (formaalseid) rühmi.

Rühmad on dünaamilised. Nad moodustuvad, muutuvad ja lähevad laiali.

Tänane tööjõud on muutunud mitmekesisemaks, inimesed  on erinevad isiksused, neil on erinev hariduslik taust, teadmised, oskused ja kogemused.

Struktuur

Struktuur määratleb ametlikud suhted ja inimeste paiknemise organisatsioonis.

Selleks, et kõik vajalikud tööd saaks tehtud, on vaja erinevaid ametikohti. Inimesed peavad olema strukturaalselt seotud, et tööd saaks efektiivselt koordineerida. Need suhted tekitavad keerulisi koostöö, läbirääkimiste ja otsustamise probleeme. 

Tehnoloogia

Tehnoloogia tagab ressursid, millega inimesed töötavad ja mõjutab tööülesannete täitmist.

Kasutatav tehnoloogia avaldab olulist mõju töösuhetele. Montaažiliin ei ole sama, mis uurimislaboratoorium ja kaevanduses ei ole samad töötingimused kui haiglas. Näited tehnoloogia mõjust on tööstusrobotite kasvav kasutamine, tootmise automatiseerimine, teeninduse laienemine, infotehnoloogia kasvavad võimalused.

Igaüks neist tehnoloogilistest progressidest avaldab omal viisil survet organisatsioonilisele käitumisele, et säilitada tasakaal tehniliste ja sotsiaalsete süsteemide vahel.

Keskkond

Kõik organisatsioonid töötavad sisemises ja välises keskkonnas.

Ükski organisatsioon ei eksisteeri sõltumatuna  ning on osa suuremast süsteemist, mis sisaldab palju teisi elemente, nagu näiteks valitsus, ühiskond ja teised organisatsioonid.

Arvukad muutused keskkonnas esitavad nõudmisi organisatsioonidele. Elanike ootused organisatsioonide sotsiaalse vastutuse suhtes, uued tooted ja konkurentsi muutumine globaalseks, kiired muutused ühiskonnas – mõjutavad üksteist kompleksses süsteemis ja tekitab dünaamilise (isegi kaootilise) konteksti organisatsioonile.

Keskkond mõjutab ka inimeste hoiakuid ja töötingimusi.

 Vaata slaide: Organisatsioon

 

 

English site Title