Organisatsioonilise käitumise süsteem

Oma eesmärkide saavutamiseks arendavad kaasaegsed organisatsioonid välja organisatsioonilise käitumise süsteemi. Selle süsteemi koostisosad esinevad igas organisatsioonis, kuigi igaühes erineval kujul.

Organisatsioonil on parem võimalus olla edukas, kui süsteemi teadlikult arendatakse, aeg-ajalt üle vaadatakse ja ajakohastatakse vastavalt muutuvatele tingimustele.Organisatsioonilise käitumise süsteemis on kõigepealt vaja määratleda muutujad, mis mõjutavad organisatsiooni tulemusi. Mõne muutuja puhul saavad juhid üksnes olla neist teadlikud, mõnda muutujat saab aga ka kontrollida.

Organisatsiooni tulemused ehk väljundid esinevad tavaliselt kolmes põhikategoorias: töötulemused (toodete ja teenuste kvantiteet ja kvaliteet, klienditeenindustase), töötaja rahulolu (tavaliselt näitavad seda madal puudumiste ja hilinemiste tase) ja isiku areng (elukestvas õppes teadmiste ja oskuste omandamine edendab töövõimet ja karjäärivõimalusi)

Joonis. Organisatsioonilise käitumise süsteem

Organisatsioonilise käitumise filosoofia (mudel) on juhtkonna arvamus organisatsioonist, selle tegevuse eesmärkidest ja nende saavutamisviisidest. Filosoofia on mõnikord nähtav ja mõnikord enesestmõistetav, juhtide arusaamises. Organisatsioonilise käitumise filosoofias, mida juhid kannavad, lähtuvad nad faktidest – nii nagu maailm nende arvates on ja väärtushinnangutest.
Visioon on tulevikunägemus, soovitav kujutis organisatsioonist ja selle liikmetest. Kui visioon on loodud, tuleb seda järjekindlalt ja veendunult sisendada kõigile töötajatele, et nad selle omaks võtaksid.
Organisatsioon sõnastab ka missiooni, mis määratleb valdkonna, turuniši, kliendid ja eksisteerimise põhjuse. Mõnikord sisaldab missioon ka konkurentsieelist või tugevusi, mida organisatsioon arvab endal olevat. Vastandina visioonile on missioon rohkem kirjeldav ja vähem tulevikule orienteeritud.
Eesmärgid on organisatsiooni soovitatavate saavutuste konkreetne, ajaliselt määratletud formuleeringud.

Filosoofia, väärtushinnangud, visioon, missioon ja eesmärgid aitavad üheskoos välja arendada organisatsioonikultuuri. Organisatsioonikultuur peegeldab ametilikku organisatsiooni oma poliitika, struktuuri ja protseduuridega ning väljaspool olevat sotsiaalset keskkonda ja kultuuri.

Juhid peavad olema teadlikud ka informaalsest organisatsioonist ning koos töötajatega looma positiivseid norme. Formaalne ja informaalne organisatsioon üheskoos on see liim, mis ühendab institutsiooni erinevad elemendid efektiivseks töömeeskonnaks.

Juhtidelt oodatakse liidristiili ja suhtlemisoskuste ning isikutevahelise suhete ja rühmadünaamika teadmiste kasutamist töötajatele sobiva töökvaliteedi loomisel. Kui need ülesanded on õigesti täidetud, on töötajad motiveeritud saavutama organisatsiooni eesmärke. Nende motivatsioon oleneb aga ka nende suhtumisest ja tingimustest antud hetkeolukorras. Kui eelnevates organisatsioonilise käitumise tegurites on muutusi, on ka motivatsioon erinev. Seetõttu peavad juhid õppima juhtima töötajate motivatsiooni tingimustele vastavalt.
Organisatsioonilise käitumise efektiivse süsteemi tulemuseks on motiveeritud töötajad, kes kasutavad oma võimeid kõrgema tootlikkuse saavutamiseks. Nad on oma tööga rahul. Kui organisatsioon ei saavuta püstitatud eesmärke, peavad juhid analüüsima ka organisatsioonilise käitumise süsteemi ja seda parendama.