Aruteluküsimused

Motivatsioon

 1. Mõtle kellelegi, kes on sind edukalt motiveerinud. Kirjelda, kuidas ta seda tegi. Mida järgmisest loetelust antud juhul kasutati:

  a) madalama astme või kõrgema astme inimvajadused
  b) hooldavad või motiveerivad tegurid
  c) käitumise mõjutamine
  d) eesmärgi püstitamine

 2. Kas õppijana oled sa enam motiveeritud Maslow' madalama või kõrgema astme vajadustest? Selgita. Kuidas muutub sinu motivatsioon pärast kooli lõpetamist?
 3. Milline tegur Herzbergi mudelist motiveerib sind hetkel kõige enam? Põhjenda. Kas see on hooldav või motiveeriv tegur?
 4. Rakenda õigluse mudelit enda kui õppija peal. Kuidas sa määratled oma sisendeid ja väljundeid? Kas sa tunnetad õiglust? Kui mitte, siis kuidas seda saavutada?
 5. Arutle, kuidas käitumise mõjutamine toimib inimestel. Miks on ka sellel juhul oluline mõista inimese vajadusi?