Isiku vastutus organisatsiooni ees


Tööalased suhted on kahepoolsed: organisatsioon kannab vastutust oma liikmete ja liikmed organisatsiooni ees. Iga töötaja annab midagi organisatsioonile oma liikmeksolekuga ja loodab selle eest vastutasu. Organisatsioon investeerib oma inimestesse ja ootab selle eest tulemusi. Omavahelised suhted on kasulikud siis, kui kasu on suurem kui panus. Mõlemad osapooled saavad kasu, sest nende vahelise sotsiaalse toimimise käigus luuakse uusi väärtusi, mis ületavad mõlema poole investeeringuid. Kasulikud suhted halvenevad, kui üks osapooltest ei täida oma kohustusi teise ees. Näiteks varguste puhul, kui jätta kõrvale eetiline pool ja vaadelda probleemi organisatsiooni seisukohalt, siis mõjutab see kogu tööd: lööb segi plaanid ja eelarved, põhjustab ümberkorraldusi, tugevamat kontrolli. Lõpptulemusena vähendavad vargused organisatsiooni usaldusväärsust ja tootlikkust. Väheneb nii organisatsiooni kui iga liikme poolt saadav kasu.


Organisatsiooniliige

Lisaks ametijuhendis kirjeldatule oodatakse töötajalt, et ta on hea organisatsiooniliige. See on mõnigi määral sarnane ühiskonna ootustega heale kodanikule.

Organisatsiooniliikmelt oodatakse, et ta

Hea organisatsiooniliige käitub eetiliselt ja reageerib väärnähtustele

Reageerimine ebaeetilisele käitumisele

Näiteid ebaeetilisest käitumisest võib leida organsatsioonide kõikidelt tasanditelt. Hoolimata optimismist inimloomuse ja inimeste headuse suhtes, on mitmeid tõendeid ebaaususe kohta organisatsioonides. Selle ärahoidmiseks rakendatakse organisatsioonides rangemat kontrolli, sõnastatakse eetikakoodekseid, viiakse läbi eetikakoolitusi.
Töötajad reageerivad ebaeetilise käitumisele vastavalt oma vastutustunde tugevusele.

Joonis. Reageerimine väärnähtustele vastavalt vastutustunde tugevusele

Eetilise käitumise juhised

Vastastikune usaldus


Vastastikune usaldus on jagatud usaldus vastutuses ja tegutsemises, millega mõlemad pooled on seotud. Vastastikune usaldus loob positiivse ootuse teise poole õige käitumise suhtes. Vastastikuse usalduse puudumine katkestab psühholoogilise lepingu.
Suhted organisatsiooni ja inimese vahel on nagu kahesuunaline tänav, mõlemapoolse vastutusega teineteise suhtes.