Home > 3. Individuaalne ja isikutevaheline käitumine > Töötajate hoiakud

 
 
 

Töötajate hoiakud

Töötajate hoiakud on ilmselgelt organisatsioonile olulised. Kui hoiakud on negatiivsed, tekitavad need organisatsioonile raskusi, mille võimalikud tagajärjed on aeglane töö, puudumised, streigid, tööjõuvoolavus, kehvad töötulemused, vilets kvaliteet, halb klienditeenindus, vargused ja distsipliiniprobleemid. Töötajate negatiivsete hoiakute tulemusena võib oluliselt väheneda organisatsiooni konkurentsivõime.
Positiivsed hoiakud, teiselt poolt, on juhtkonna poolt soovitud, sest on seotud paljude positiivsete väljunditega, mida juhid ootavad. Töötajate rahulolu koos kõrge tootlikkusega on hästi juhitud organisatsiooni kvaliteeditunnus.

Joonis. Töötaja-organisatsioon hoiakute neli tulemust

Hoiakute olemus

Hoiakud on hinnangulised seisukohad- kas soodus või ebasoodus – suhtumine objektidesse, inimestesse või sündmustesse. Need peegeldavad seda, kuidas inimene midagi tunnetab. Kui inimene ütleb, “Mulle meeldib mu töö”, väljendab ta oma hoiakut töö suhtes. Hoiakud on tunded ja tõekspidamised, mis suures osas määravad ära selle, kuidas töötajad tajuvad oma keskkonda, pühenduvad tööülesannetele ja lõpuks üldse käituvad.

Hoiak kujuneb kolmest komponendist: tunded, uskumus ja kavatsus käituda. Tunded on hoiaku emotsioonidel põhinev komponent, väljendatuna tavaliselt „meeldib või ei meeldi-„-vormis. Näiteks “Mulle ei meeldi Jaan, sest ta diskrimineerib vähemusi“ või „Mulle meeldib, et saan teha mitmeid erinevaid ülesandeid“. Hoiaku teine komponent on uskumused või mõtted, mis kujunevad inimese tõekspidamiste, arvamuste, teadmiste või info põhjal. “Diskrimineerimine on vale”, illustreerib uskumust. Lõpuks, emotsioon võib viia käitumuslikule väljundile. Hoiaku käitumuslik komponent osutab tahtele käituda kindlal viisil kellegi või millegi suhtes. Jätkates näidet, “ma võiksin Jaani vältida oma tunnete tõttu tema suhtes”.


Tööga seotud hoiakud

Juhid on huvitatud töötajate tööga seotud hoiakutest. Kolm kõige levinumat nendest on: töörahulolu, tööle pühendumine ja organisatsioonilojaalsus. Töörahulolu (Job satisfication) on töötaja üldine hoiak oma töö suhtes. Kui inimesed räägivad töötajate hoiakutest, osutavad nad tavaliselt töörahulolule. Tööle pühendumine (Job involvement), on määr, milleni inimene samastub oma tööga, selles aktiivselt osaledes ja pidades oma töö tulemust tähtsaks oma eneseväärikusele. Organisatsioonilojaalsus (Organizational commitment) näitab töötaja lojaalsust, samastumist ja pühendumist organisatsioonile.

Uuringutest töörahulolu ja tootlikkuse kohta on selgunud, et enam rahulolevate töötajatega organisatsioonid on efektiivsemad kui vähem rahulolevate töötajatega organisatsioonid. Rahulolevad töötajad puuduvad vähem, samuti on seos töörahulolu ja tööjõuvoolavuse vahel. Rahulolevad töötajad on ka paremad klienditeenindajad

 Vaata slaide: Töötajate hoiakud

 

 

English site Title