Võimustamine 

Peaaegu igas ühiskonnas on mõned vähemusgrupid, kes tunnevad võimetust oma saatust kontrollima. Samamoodi on enamikus organisatsioonides töötajaid või töötajate gruppe, kes usuvad, et nad on teistest sõltuvad ja et nende oma jõupingutustel on väike mõju tulemuslikkusele. Selline võimetus toob kaasa madala eneseusu – inimese veendumuse, et ta ei saa edukalt teha oma tööd ega anda olulist panust.

Probleemid eneseusuga on sageli põhjustatud suurtest organisatsioonilistest muudatustest (näiteks ühinemised) või pärineda töötamisest autoritaarse liidri all, koos hüvitussüsteemiga, mis ei tunnusta kompetentsust ega innovatsiooni või tööst, milles on puudu valikuvabadusest.

Töötajate madalat eneseusku saab tõsta võimustamisega. Võimustamine on igasugune protsess, mis annab suurema iseseisvuse töötajatele läbi asjakohase info jagamise ja kontrolli saavutamise tegurite üle, mis mõjutavad tema töö tulemuslikkust. Võimustamine aitab kõrvaldada võimetust põhjustavaid tingimusi. Võimustamine võimaldab töötajatel probleemid nende tekkimisel kontrolli alla võtta.

Viis lähenemisviisi võimustamiseks:
1. Aidata töötajatel saavutada meisterlikkus oma töös (võimaldades sobivat koolitust ja juhendamist)
2. Võimaldada töötajatele rohkem kontrolli oma töö üle (andes valikuvabadusi töö tegemisel ja suurendades vastutust töötulemuste eest)
3. Pakkuda edukaid rollimudeleid ( võimaldades töötajatel jälgid kolleege, kes juba on edukad)
4. Kasutada sotsiaalset kinnistamist ja tunnustamist (tänades, julgustades, anda suulist tagasisidet enesekindluse tõstmiseks)
5. Anda emotsionaalset tuge (vähendades stressi ja muret läbi parema rollimääratluse, tööülesande toetamise ja hoolimise ausa väljenduse)

Kui juhid kasutavad neid lähenemisviise, siis hakkavad töötajad uskuma, et nad on kompetentsed ja väärtustatud, et neil tõesti on mõningane iseseisvus, et nende tööl on tähendus ja mõju ning et neil on võimalus kasutada oma talenti. Võimustamise efekt seisneb selles, et töötajate jõupingutused tasuvad end ära nii isikliku rahulolu kui ka organisatsioonile väärtuslike tulemuste kaudu.


Joonis. Võimustamine

 Vaata slaide: võimustamine ja osalus