Home > 6. Juhtimistegevused > Juhtimise alused

 
 
 

Juhtimise alused

Nagu erinevatel organisatsioonidel on palju ühiseid jooni, nii on neid ka juhtidel. Kuigi juhtide tiitlid ja vastutusalad on väga erinevad, on nende tööl mitmeid ühiseid jooni. Juhtimine on tegevuste koordineerimise ja integreerimise protsess, mis viiakse läbi efektiivselt ja säästlikult, koos ja läbi teiste inimeste

Juhtimisfunktsioonid on: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine.

Juhtimistegevus on suunatud sellele, et organisatsioon saavutaks oma eesmärke - oleks efektiivne (effectiveness). Kui juhid saavutavad organisatsiooni eesmärke, öeldakse, et nad on efektiivsed. Efektiivsust kirjeldatakse sageli, kui "teha õigeid asju" - see tähendab neid tegevusi, mis aitavad organisatsioonil jõuda eesmärkideni.
Samal ajal on ressursid, mida kasutatakse – inimesed, raha, seadmed – piiratud ja seetõttu tuleb neid kasutada säästlikult. Säästlikkus (efficiency) on teine oluline osa juhtimisest. See osutab sisendi - väljundi suhtele. Rohkem väljundit sama sisendi hulga juures tähendab säästlikkuse suurendamist ja sama väljund väiksema hulga sisendite kaudu näitab samuti säästlikkuse suurendamist. Seega juhtkond püüab vähendada ressursside maksumust. Säästlikkust võib ka selgitada, kui “teha asju õieti”, see tähendab, mitte kulutada asjatult ressursse.
Samal ajal, kui säästlikkus on seotud vahenditega, millega asju teha, on efektiivsus seotud lõpptulemusega või organisatsiooni eesmärkide saavutamisega.

Säästlikkus ja efektiivsus on seotud. Säästlikkust ignoreerides, s.t. ressursse raisates on kerge olla efektiivne. Võib olla ka säästlik ja mitte efektiivne, ehk teha valesid asju hästi.
Edukates organisatsioonides käivad käsikäes kõrge säästlikkus ja kõrge efektiivsus.

Juhtimisfunktsioonid

Kuigi iga juhi töö on ainulaadne, annab 100 aastat juhtimisteadust võimaluse kirjeldada juhi tööd kindlate skeemide järgi. XX sajandi alguse prantsuse töösturi Henri Fayoli poolt sõnastatud juhtimisfunktsioonide tänapäevane jaotus: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine.

Kui sul ei ole täpset sihti, ei ole tähtsust, millise tee sa valid. Kuna organisatsioonid eksisteerivad selleks, et saavutada mõnda eesmärki, siis keegi peab selle eesmärgi ja saavutamise vahendid selgelt määratlema. See on juhtide ülesanne. Planeerimise funktsioon sisaldab eesmärkide määratlemise protsessi, strateegia väljatöötamist nende eesmärkide saavutamiseks ja plaanide arendamist tegevuste integreerimiseks ning koordineerimiseks.

Juhid on ka vastutavad organisatsiooni struktuuri kujundamise eest. Seda funktsiooni nimetatakse organiseerimiseks. Selles protsessis määratakse kindlaks, millised tööülesanded tuleb teha, kes need teeb, kuidas on ülesanded rühmitatud, kes annab kellele aru ja millisel tasandil tehakse otsused.

Nagu teada, igas organisatsioonis on inimesed ja juhtide töö on integreerida ja koordineerida nende inimeste tööd. See on eestvedamise funktsioon. Kui juhid motiveerivad alluvaid, suunavad teiste tegevust, valivad kõige efektiivsema kommunikatsioonikanali või lahendavad konflikte, on nad eestvedajad, liidrid.

Viimane juhtimisfunktsioon, millega juhid tegelevad, on kontrollimine. Pärast seda, kui eemärgid on püstitatud (planeerimine), plaanid koostatud (planeerimine), struktuur korraldatud (organiseerimine) ja inimesed palgatud, koolitatud ja motiveeritud (eestvedamine), võib ikka midagi valesti minna. Et olla kindel, et asjad lähevad nii nagu peab, peavad juhid töötegevust jälgima. Tegelikku tööd võrreldakse eelnevalt seatud eesmärkidega. Kui ilmnevad olulised kõrvalekalded, on juhtkonna ülesanne saada tegevus uuesti rööpasse. See jälgimise, võrdlemise ja korrigeerimise protsess on see, mida mõistetakse kontrollimisfunktsiooni all.

Tegelik juhtimine ei ole nii lihtne, kui eeltoodud funktsioonide kirjeldustest võiks järeldada. Realistlikum on juhtimist kirjeldada protsessina. Juhtimisprotsess on jätkuvate otsuste vastuvõtmine ja tegevused, milles juhid planeerivad, organiseerivad, on eestvedajad ja kontrollivad. Ei saa ka alati täpselt juhtide tegevust jaotada planeerimiseks, organiseerimiseks, eestvedamiseks ja kontrollimiseks. Kui juhid juhivad, on nad sageli seotud tegevustega, mis sisaldavad veidi planeerimist, veidi organiseerimist, veidi eestvedamist ja veidi kontrollimist ning võib-olla ka mitte selles järjekorras.

Juhtimine on vajalik kõikides organisatsioonides. Hästi juhitud organisatsioonid loovad lojaalse klientuuri, kasvavad ja on igati edukad. Need organisatsioonid, mis on kehvasti juhitud, kaotavad kliente ja tulu.

Otsustamine: juhi töö põhiolemus

Kõikide tasandite töötajad teevad otsuseid. See tähendab, et nad teevad valikuid kahest või enamast alternatiivist. Ettevõtete juhid teevad otsuseid, mis puudutavad organisatsiooni eesmärke, kuhu paigutada hooneid, millistele turgudele siseneda ning milliseid tooteid ja teenuseid pakkuda. Samuti teevad juhid otsuseid nädala- ja kuuplaanide kohta, üleskerkinud probleemide lahendamise kohta, palgatõusu määramise ning töötajate valiku ja distsipliini kohta. Aga otsustamine ei ole omane ainult juhtidele. Kõik organisatsiooniliikmed teevad otsuseid, mis mõjutavad nende tööd ja organisatsiooni, kus nad töötavad.

 Vaata slaide: juhtimise alused

 

 

English site Title