Home > 6. Juhtimistegevused > Personalijuhtimine

 
 
 

Personalijuhtimine

Ükski ettevõte ei saa toimida ilma seal töötavate inimesteta, keda nimetatakse selle ettevõtte personaliks. Seega tegeleb iga ettevõte pidevalt personaliga

 • hankides uusi töötajaid või  neid vabastades, 
 • edutades või paigutades neid ümber, 
 • püüdes saada ettekujutust töötajatest ja nende töötulemustest, 
 • püüdes neid ergutada tulemusrikkale tööle ja maksta neile õiglast tasu nende tööpanuse eest, 
 • koolitades ja juhendades neid, 
 • hoolitsedes heade töösuhete eest.

Miks on personalijuhtimine tähtis? Personalijuhtimine on tähtis kolmel põhjusel. Esiteks on see väga oluline konkurentsieelise allikas nagu näitavad mitmed uuringud. Teiseks personalijuhtimine on oluline osa organisatsiooni strateegiast. Edu saavutamiseks konkurentsis inimeste kaudu peavad juhid töötama koos inimestega ja kohtlema neid kui partnereid, mitte kulusid, mida tuleb vähendada või ära hoida. Lõpuks, viis, kuidas organisatsioonid kohtlevad oma inimesi, mõjutab väga oluliselt organisatsiooni töötulemusi.

Organisatsiooni parematele töötulemustele aitab kaasa töötajate teadmiste, oskuste ja võimekuse parendamine, nende motivatsiooni suurendamine, logelemise vähendamine, kvaliteetse tööjõu säilitamine ja mittekvaliteetsest vabanemine.

Joonis. Personalijuhtimise protsess

Personali planeerimine

Personali planeerimine on protsess, mille kaudu juhid kindlustavad õige arvu ja kvalifikatsiooniga inimesed õiges kohas õigel ajal, kes on võimelised efektiivselt ja säästlikult täitma neid ülesandeid, mis aitavad organisatsioonil saavutada oma eesmärke. 
Tööjõu vajaduse planeerimine võimaldab vähendada värbamise ja koondamisega seotud kulutusi, leida optimaalne kasutus töötaja võimetele ja oskustele, arvestada tööjõu pakkumisega regioonis ja töötada välja efektiivne personalipoliitika. Tuleviku personalivajadus on kindlaks määratud organisatsiooni eesmärkide ja strateegiatega. Nõudlus töötajate järele tuleneb nõudlusest organisatsiooni toodete ja teenuste järele.


Joonis. Personalivajaduse planeerimine

Personali värbamine ja valik

Organisatsiooni edukus sõltub sellest, millised on tema töötajad. Kui organisatsioon suudab ligi meelitada piisavalt kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, on tal lihtsam saavutada oma eesmärke. Personali värbamine on vastava võimekusega kandidaatide leidmise, määratlemise ja ligimeelitamise protsess. Kui organisatsioonis on tekkinud või tekkimas vabad ametikohad on nende täitmiseks vaja leida kandidaadid. Personali värbamisega tekitataksegi ametikohtade täitmiseks teatud hulk vajalike omadustega isikuid, kes võiksid olla nendeks kandidaatideks. Selleks, et need isikud avaldaksid oma soovi saada kandidaadiks, tuleb neid informeerida, aga ka ergutada.
Personalivalik on protsess, mille käigus kogutakse töökoha taotlejate kohta infot, mis võimaldaks prognoosida nende tulevast tööalast edukust ja valitakse välja sobivaimad kandidaadid.

Personali arendamine ja koolitamine

Iga organisatsioon peab pidevalt hoolitsema, et tema nii uutel kui ka vanadel töötajail oleksid pidevalt olemas oskused ja teadmised, mis võimaldavad neil edukalt tööga hakkama saada. Seega on töötajate arendamine ja koolitamine eriti oluline sellistes organisatsioonides, milles muutub kiiresti tehnoloogia, kus lisanduvad pidevalt uued seadmed või töövahendid, aga ka pakutavad teenused ja tooted. Kuid edukad organisatsioonid on aru saanud, et oluline ei ole mitte üksnes edukas hakkamasaamine oma otseste töökohustustega, vaid oluline on koolitada töötajail ka suhtlemisoskust, vastutustunnet jms isiksuse omadusi, mida peetakse ettevõttes väärtustuslikuks. Seega on arendamise objektiks lisaks töötaja teadmistele ja oskustele saanud ka tema hoiakud ja väärtused. Eriti mitmekesiseid nõudeid esitatakse juhtidele ja klienditeenindajatele ning seetõttu peab nende arendamine olema erilise tähelepanu all.

Hea personali arendamise ja koolitamise süsteem:

 • lähtub kindlatest põhimõtetest, 
 • lähtub aktuaalsetest ja tulevastest nõuetest töötajale, 
 • arvestab töötajate arenguvõimalusi ja soove, 
 • määrab arenguvajadused iga töötaja kohta, 
 • sisaldab meetmete kompleksi töötajate arendamiseks koos nende meetmete edukuse kontrollimehhanismiga.

Kompensatsioon ja kasu

Efektiivse ja säästliku töötasusüsteemi arendamine on tähtis osa personalijuhtimise protsessis. Hüvitussüsteemi kujundamise eesmärk on kinni hoida ja säilitada kompetentseid ja andekaid inimesi, kes aitavad organisatsioonil täita missiooni ja saavutada eesmärke. Juhtidel tuleb luua töötasusüsteemid, mis peegeldavad muudatusi töö olemuses ja töökohtadel eesmärgiga motiveerida inimesi. Organisatsiooniline kompenseerimine võib sisaldada palju erinevat liiki tasusid ja hüvitusi. Kuna töötajate oskuste tase mõjutab organisatsiooni töö säästlikkust ja efektiivsust, kasutavad paljud organisatsioonid oskustel põhinevat tasustamissüsteemi, mis hüvitab töötajate tööoskused ja pädevused, mida nad kasutavad.

Töötaja töötab ettevõtte heaks ja ootab sellelt tasu töötamise eest. Keskne koht tasude hulgas on rahalistel hüvitustel: palgal ja muudel väljamaksetel ning soodustustel. Lisaks otsesele rahalisele tasule on otstarbekas pakkuda ka kaudseid tasusid – soodustusi. See muudab ametikohad ligitõmbavaks, kuna arvestavad enam töötajate erinevate vajadustega. Need soodustused võiksid olla seotud eelkõige töötaja tervisega, mitut liiki kindlustamistega, juriidilise nõustamisega, koolitamisega. Tänapäeval on oluline koht hüvituste hulgas on aga ka mitterahalistel hüvitustel meeldival tööõhkkonnal, heatahtlikul suhtumisel, tunnustamisel, huvitaval tööl, karjääri- ja enesearendamisvõimalustel, paindliku tööaja võimalusel.
Põhjendatud ja ratsionaalne hüvitussüsteem on normaalse tööõhkkonna alus, töötajate pühendumise tagamise keskne tegur. 

 Vaata slaide: Personalijuhtimise alused

 

 

English site Title