Projekti hindamine


Projektikavandisse kuulub ka projekti hindamise kirjeldamine või plaan selle läbiviimiseks. Projekti hinnatakse tema algushetkest alates kogu projekti vältel. Mõnedel programmidel on selleks kindel protseduur.

Projekti hindamise eesmärk on:

Projektide hindamiskriteeriumid

Hindamise objektid

Projekti aruandlus

Iga rahastatud projekti elluviimisega kaasneb vastavalt rahastajate nõudmisele aruannete koostamise vajadus. Sõltuvalt projekti suurusest ja rahastavast programmist või fondist, võib aruannete maht olla väga erinev. Sõltuvalt projekti pikkusest võidakse nõuda ka vahearuandeid. Projektis aitab aruandlus dokumenteerida projekti käiku, tehtud otsuseid, muudatusi ja järeldusi, aitab võrrelda projekti tegelikku käiku võrreldes plaaniga. Lisaks rahastaja nõudmistele, on tegijal alati otstarbekas pidada nö projekti kausta, kuhu koondatakse kõik projektitööga seotud dokumendid.

Aruandluse eesmärgiks on:

Aruannete esitamine  ja kinnitamine on sageli otseselt seotud väljamaksetega. Projekti vahe- ja lõpparuanded vormistatakse tavaliselt etteantud vormile ja isearvutuvatesse tabelitesse (finantsosa).

Projektijuhtimine tähendab selle korraldamist alates esialgsest ideest kuni lõpliku valmimiseni ja aruandluseni. Kokkuvõte projektiprotsessist on kujutatud järgmisel joonisel:

Joonis. Projektiprotsess