Kirjalike tööde liigid

 

Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade, mille koostamisel põhinetakse eelkõige kirjanduse ja muude algallikate uurimisel. Referaat on antud õppeaine/teema konkreetse osa või teoreetilise probleemi käsitlus kirjanduse ja muude allikate baasil ning eri seisukohtade kokkuvõtlik ülevaade ja võrdlus. Koostamisel on eesmärgiks süvendada erialaste algallikatega töötamise ja eneseväljenduse oskust. Referaat ei eelda uudsete seisukohtade väljatöötamist. Soovitav on esitada järeldused ja omapoolne arvamus.

 

Essee on lühem vabas ja arusaadavas vormis isikupärane mõttearendus (kirjutis) teatud teemal. Olulised on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus. Vormistamise nõuded võib esitada õpetaja. Kirjanduse kasutamine ja sellele viitamine ei ole kohustuslik. Sisu ei ole rangelt piiritletud, väidete korrektne tõestamine ei ole kohustuslik.

 

Ainetöö on ühe aine teatud küsimuse lühiuuring, milles kasutatakse erialast kirjandust ja statistilisi andmeid, esitatakse järeldused ja suunad probleemi lahendamiseks või edasiseks uurimiseks. Ainetöö võib olla teoreetilise probleemi käsitlemine või praktilise probleemi lahendamine ja kirjeldamine, milles esineb uurimistöö elemente.

 

Uurimistöö (uurimus) on juhendaja suunamisel kirjutatav kirjalik töö, milles toimub püstitatud probleemi käsitlemine või praktilise probleemi lahendamine ja kirjeldamine. Selle kaudu arendatakse analüüsioskust, tõlgendamis- ja üldistamisoskust. Töös tuleb selgelt välja tuua töö eesmärk, selle saavutamise teed ja võtted, vaieldavad seisukohad ning töö autori oma arvamus nende käsitlemisel.

 

Kodutöö on õpetaja poolt antud juhendite järgi kodus tehtav õppeülesanne. Vormistamise nõuded esitab õpetaja.

 

Praktikaaruanne on praktikal tehtud tööde aruanne ja eneseanalüüs, mille vormistamise nõuded esitab praktika juhend. Töövaldkonniti võivad vormistamisel esineda erinevused, mis lähtuvad õppekavast.

 

Lõputöö on kooli lõpetamisel kaitsmiseks ette nähtud uurimistöö (uurimus), mis sisaldab teoreetilist ülevaadet uuritavast probleemist ning  näitab töö tegija õpetatust uuritavas valdkonnas. Lõputöö võib olla ka rakendusliku iseloomuga töö, mis näitab oskust kasutada oma teadmisi tulevase elukutsega seotud praktiliste probleemide lahendamisel. Tulemused peavad andma vastuse, kas töös püstitatud eesmärk saavutati ning milliseid konkreetseid tulemusi andis iga lahendust nõudev ülesanne. Järeldused ja ettepanekud peavad tulenema tööst enesest. Töö kokkuvõttes tuleb märkida, mida uut andis töö uuritavas valdkonnas (teoreetiline uudsus) ning milline on tulemuste kasutusvaldkond (praktiline väärtus).

 

Kõigil õpilastöödel on ühtsed vormistamise nõuded, sisaldades teatud kohustuslikke ja vajadusel muid lisatavaid osasid.

 
 
 
 
 
 
English Site Title