Home > Õpijuhis

 
 
 

Õpijuhis

Organisatsioon ja juhtimine on ärierialade vastavale moodulile koostatud 2ÕN mahus e-kursus.

Organisatsioon ja juhtimine e-kursuse läbinud õppija

 • oskab kirjeldada ja analüüsida organisatsiooni ja juhtimistegevusi,
 • mõistab erinevate tegurite mõju inimeste käitumisele organisatsioonis,
 • oskab tulemuslikult organisatsioonis töötada,
 • mõistab personalijuhtimise protsessi,
 • oskab kavandada ja ellu viia lihtsamaid projekte.

Organisatsioon ja juhtimine e-kursus koosneb seitsmest teemast:

 1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine
 2. Motivatsioon
 3. Individuaalne ja isikutevaheline käitumine organisatsioonis
 4. Eestvedamine ja võimustamine
 5. Rühma- ja meeskonnatöö
 6. Juhtimistegevused
 7. Projektijuhtimise alused

Iga teema kohta on õppematerjalid tekstina ja

animeeritud õpiobjektina/slaididena.

Osa teemade juurde on lisatud video.

Õppeülesanded:

 aruteluküsimused individuaalseks vastamiseks või rühmaaruteludeks

juhtumid analüüsimiseks (individuaalselt või rühmatööna)

 enesehindamistestid 15 küsimusega (8 tõsi/vale ja 7 valikvastustega küsimust),

individuaalse - ja rühmatöö ülesanded koos juhendiga.

Hindamismeetoditena kasutatakse aruteluküsimustele vastamist ja Moodle foorumiaruteludes osalemist, juhtumianalüüse, rühmatööülesannete täitmist klassis või veebipõhiselt (GoogleDocs-is jagamisega).

Hindamine toimub teemade kaupa vastavalt töökavale, mooduli hindamiseks on soovitatav kogu moodulit hõlmav lühiküsimustega arvestustöö (eksamitöö), mis koostatakse arutelu- ja testiküsimuste põhjal.

Õppijatega suhtlemiseks, aruteludeks, individuaalsete ja rühmatööde esitamiseks ning tagasisideks ja hindamiseks kasutatakse Moodlet või muud õpihaldussüsteemi.

Projektitöö vahendina on soovitatav kasutada GoogleDocs-i.

Õppijate ja kasutajate tagasiside kogu e-kursuse ja õppeprotsessi kohta on oodatud rubriigis "Tagasiside", mis esitamisel (submit) ilmub kursuse autori postkasti.

Head õppimist!

Submenu

 

 

English site Title