Home > 7. Projektijuhtimise alused > Projekti hindamine

 
 
 


Projekti hindamine


Projektikavandisse kuulub ka projekti hindamise kirjeldamine või plaan selle läbiviimiseks. Projekti hinnatakse tema algushetkest alates kogu projekti vältel. Mõnedel programmidel on selleks kindel protseduur.

Projekti hindamise eesmärk on:

 • projekti tulemuste hindamine (nii kvalitatiivne kui kvantitatiivne); 
 • kontrollitakse, kas kulutatud raha vastab saavutatud eesmärgile;
 • analüüsitakse, mida saaks tulevikus paremini teha;
 • tagatakse dokumenteeritud materjal, nii sisulise töö kui finantside kasutamise kohta.

Projektide hindamiskriteeriumid

 • asjakohasus (eesmärkide vastavus probleemidele);
 • ülesehitus (loogika);
 • efektiivsus (väljundid sisendite suhtes);
 • tulemuslikkus (väljundite panus eesmärkide suhtes);
 • mõju (laiemale keskkonnale);
 • jätkusuutlikkus (kasu kestvus)

Hindamise objektid

 • kulud (tegelikud  ja planeeritud);
 • tegevused ( lahknevused planeeritud ja tegelike tegevuste vahel);
 • väljundid ( tegevuste tulemused ja nende vastavus saavutamise indikaatoritele);
 • otsesed eesmärgid (saavutamise määr);
 • finantsiline ja organisatsiooniline jätkusuutlikkus  (kasusaaja võimalused);
 • üldised eesmärgid, kaugemad sihid

Projekti aruandlus

Iga rahastatud projekti elluviimisega kaasneb vastavalt rahastajate nõudmisele aruannete koostamise vajadus. Sõltuvalt projekti suurusest ja rahastavast programmist või fondist, võib aruannete maht olla väga erinev. Sõltuvalt projekti pikkusest võidakse nõuda ka vahearuandeid. Projektis aitab aruandlus dokumenteerida projekti käiku, tehtud otsuseid, muudatusi ja järeldusi, aitab võrrelda projekti tegelikku käiku võrreldes plaaniga. Lisaks rahastaja nõudmistele, on tegijal alati otstarbekas pidada nö projekti kausta, kuhu koondatakse kõik projektitööga seotud dokumendid.

Aruandluse eesmärgiks on:

 • dokumenteerida projekti käiku,
 • kinnitada tehtud töö,
 • planeerida järgnevad tegevused,
 • saada heakskiit vajalikele muudatustele,
 • tõstatada küsimusi ja anda soovitusi,
 • anda alusmaterjal projekti hindamisele.

Aruannete esitamine  ja kinnitamine on sageli otseselt seotud väljamaksetega. Projekti vahe- ja lõpparuanded vormistatakse tavaliselt etteantud vormile ja isearvutuvatesse tabelitesse (finantsosa).

Projektijuhtimine tähendab selle korraldamist alates esialgsest ideest kuni lõpliku valmimiseni ja aruandluseni. Kokkuvõte projektiprotsessist on kujutatud järgmisel joonisel:

Joonis. Projektiprotsess

 

 

English site Title