Home > 7. Projektijuhtimise alused > Projekti olemus ja tunnused

 
 
 

Projekti olemus ja tunnused

 

Projekt on tegevuste kogum, mida seob teatud ajaperiood ja mida viiakse ellu ainulaadse tulemuse saavutamiseks, milleks on tavaliselt püsiv kvalitatiivne muutus, uus teenus või toode.

Äriprojekt ehk äriplaan on toodete ja teenuste tootmiseks ja müümiseks ning ettevõtte rajamiseks või laiendamiseks koostatav plaan.

Projekt on ühekordne, täpselt määratletud eesmärgiga ajutine ülesanne, mis tuleb lahendada tähtaegselt, kasutades selleks kindlaksmääratud ressursse. Ressursside all on mõeldud eelkõige inimesi, raha ja kasutatavaid tehnilisi vahendeid.

Projekti iseloomustavad kolm piiravat tegurit: aeg, ressurss ja tulemus.
 
Joonis.Projekti piiravad tegurid

Aeg. Projekt toimub kindlas ajavahemikus, sellel on kindel algus ja lõpp. Projekti lõpuks tuleb saavutada püstitatud eesmärgid.

Ressurss. Projekti ressursiks võivad olla nii inimesed, töövahendid, ruumid kui ka muud väärtused. Ressurss lepitakse projekti kavandades kokku, see on rahaliselt mõõdetav ja moodustab projekti eelarve.

Tulemus. Projekti lõppedes peab olema saavutatud kindel tulemus, projekti käigus võidakse saavutada veel lisaks teisi tulemusi ehk väljundeid. Projekti tulemust sõnastataksegi eesmärkide ja väljundite kaudu.
Tulemus peab olema kirjeldatud võimalikult konkreetselt ja täpselt, nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt. Kvantitatiivne ehk koguseline tulemus võib olla näiteks toodetud õppematerjalide, näidiste, raportite jm. arv. Kvalitatiivne ehk omaduslik tulemus võib olla klientide rahulolu tõus või uued oskused.


Projektide tunnused

Projektid on tavaliselt:

  • kindla eesmärgiga (mis on selge ja ühemõtteline);
  • ühekordsed (samasugust ülesannet ei tule enam lahendada);
  • uudsed (täpselt sellisel kujul ei ole ülesannet varem esinenud, uued inimesed)
  • ajaliselt piiritletud (kindel algus ja lõpp);
  • erakorralisi ressursse vajavad (raha, inimesed, aeg);
  • interdistsiplinaarsed (hõlmavad mitmeid valdkondi);
  • keerulised planeerida ja juhtida;
  • riskirohked (inimesed, raha, aeg);
  • konfliktsed (projektid toovad kaasa muutusi ja seega ka vastuseisu ja konflikte);
  • olulised

Projekti võtmekriteeriumid

Asjakohasus. Projekt peab olema suunatud sihtrühma (kasusaajate) tegelikele vajadustele, projekti tulemusel peab toimuma selge positiivne muutus. Seetõttu tuleb kaasata sihtrühmad juba projekti planeerimise protsessi ja arutada koos nendega läbi projektiga lahendatavad probleemid ning projekti eesmärgid.

Teostatavus. Projekti eesmärgid peavad olema reaalselt saavutatavad. Selleks tuleb analüüsida projekti toimumise keskkonda ja võtta arvesse majanduslikke, seadusandlikke, keskkonna-alaseid, sotsiaalseid ja finantsilisi aspekte. Samuti tuleks nii projekti kavandamisel kui elluviimisel pidevalt hinnata projekti eeldusi ja riske. Nende väliskeskkonnast tulenevate tegurite muutmisel tuleb projekti tegevus ümber hinnata ja vajadusel muuta või hoopiski peatada.

Jätkusuutlikkus. Iga projekt peab olema jätkusuutlik ehk selle mõju peab jätkuma ka peale projekti lõppemist. Kui näiteks on projekti eesmärk koolituskeskuse töö käivitamine, peab loodud keskus peale projekti lõppemist suutma tegutseda ja ennast ära majandada. Jätkusuutlikkust aitavad kindlustada poliitiline toetus, juhtimisalane suutlikkus jne.


Projekti etapid

Projektides eristatavad etapid on käivitamine, kavandamine, läbiviimine ja lõpetamine.


Joonis. Projektide etapid

 

 

English site Title